GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Anayasanın 20.maddesi ve usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş Milletlerarası Antlaşmalar(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyinin Kişisel Verilerin korunmasına Dair Düzenlemeleri, Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü-GDPR gibi belgeler) temel alınarak  çıkarılan  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemiştir.

 

Bu bağlamda,  Veri sorumlusu  Akyıldız Ambalaj San. Ve Dış Tic.Ltd.Şti. (Akyıldız Ambalaj/Şirket)  tarafından kişisel veri sahiplerine Şirketimizin kimliği, Kişisel veri işlemenin temel ilkeleri, Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen verilerin güvenli bir şekilde muhafazası, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin  olarak   KVK Kanunu’nun 10 uncu maddesine uygun olarak sizleri bilgilendiriyoruz. İşbu Politikamıza( Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza)   ve Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Akyıldız Ambalaj San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza” https://www.akyildizambalaj.com internet  adresinde ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

AYDINLATMANIN  KAPSAMI BİLGİLENDİRME

I-Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Akyidız Ambalaj San. Ve dış Tic.ltd.Şti.’nin kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

 

Ticaret Sicil No: 776182/İstanbul
Mersis No:

Vergi Dairesi:

Güneşli Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 0440475233
Merkez Adresi:                            Mahmutbey Mah.2650.Sok No:22/11 Bağcılar-İstanbul
Telefon:                      0212659 4210/05354638830

                

İnternet Sitesi:          https://www.akyildizambalaj.com.tr
Eposta Adresi:            info@akyildizambalaj.com.tr

Kep Adresi     :            

 

 

II-Kişisel Verinin Tanımı

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; Belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin diğer bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVK Kanunu’na göre; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler Özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler şirketimizin bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

 

III-Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak Temel Prensipler

 

6698 Sayılı KVKK’nun 3/1-e maddesindeki tanıma göre  Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde daima aşağıdaki ilkelere uygun hareket edilir.

 

III.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

 

Kişisel verilerin işlenmesinde yalnızca KVK Kanunu’na değil, diğer tüm kanunlar ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilir, kişisel veri sahiplerinin menfaatleri ve makul beklentileri dikkate alınır. Veri Sorumlusu, tüm veri işleme faaliyetinde  özel  hayatın gizliliğinin şirketin menfaatinden daha önemli olduğu ilkesiyle hareket eder.

 

 

III.2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

 

Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesi için kişisel veriler, elde edildikleri safhada gerçek ile uyumlu bir mahiyette toplanır ve bilgilerin isabetli olması sağlanır. Ayrıca kişisel veri sahiplerinin, verilerin doğru veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek taleplerini iletebilmelerini sağlayacak imkânlar oluşturulur ve bu talepler dikkatle ele alınır.

 

Bir işleme faaliyeti, kişisel veri sahibi bakımından sonuç doğurabilecek nitelikteyse kişisel verilerin güncel olup olmadığı kontrol edilir ve gerekli görülmesi halinde verilerin güncellenebilmesi için kişisel veri sahibiyle iletişime geçilir.

 

III.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

 

Kişisel veri işleme amacı, kişisel veri elde edilmeden önce açık ve kesin olarak belirlenir ve bu amacın meşru, bir başka deyişle hukuka uygun olduğundan emin olunur. Bu bağlamda kişisel veriler, bir amaç belirlenmeksizin veya çok genel bir amaca yönelik olarak toplanmaz. Elde edilen bir kişisel veri, toplanma amacı dışında kullanılmadan önce yeni bir işleme temeli (rıza almak gibi) belirlenir. Bu mümkün değilse veri toplama amacının dışına çıkılmaz. Ayrıca işleme amacının, kişisel veri sahibi tarafından bilinir hale getirilmesine yönelik şeffaflık adımları atılır.

 

Şirketimiz, gerçekleştirdiği işleme faaliyetleri bakımından Kişisel Veri İşleme Envanteri kapsamında işleme amaçlarını belirlemekte ve bunların meşruiyetini denetlemektedir. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel veri işleme amaçları kişisel veri sahiplerine bildirilmektedir.

 

III.4. Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

 

Asgari işleme prensibi veya veri minimizasyonu olarak da ifade edilen bu ilke uyarınca işlenmesi planlanan kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olacak şekilde tespit edilir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya bu amaç için ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır. Örneğin sonradan ortaya çıkabileceği düşünülen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak kişisel veri toplanmaz.

 

III.5. Gerektiği Kadar Muhafaza Edilme

 

Kişisel veriler, ilgili yasal mevzuatta saklanmaları için öngörülen bir süre varsa bu süre kadar veya işlendikleri amaç bakımından gerekli olan süre daha uzunsa amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilir. Bir kişisel verinin saklanması için geçerli bir sebep kalmaması halinde söz konusu kişisel veri imha edilir, bir başka deyişle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel verilerin saklanmaları ve imha edilmelerine yönelik kural ve prosedürleri belirlemek üzere Şirketimizce Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanmış, Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde yer alan kişisel veri kategorilerinin saklanma süreleri ve gerektiğinde nasıl imha edilecekleri söz konusu politika kapsamında tespit edilmiştir.

 

IV-Kişisel Verilerinizin Korunması, Güvenliği ve Denetimi

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve şirketimiz adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere bilişim sistemleri üzerinde gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

V-Kişisel Veri Toplama Yöntemi Ve Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

 

Veri Sorumlusu Şirket, Kimlik Verinizi, İletişim Verinizi, Adres, ve Telefon Numaranızı; Finansal Verinizi, Fatura Bilgilerinizi, Kredi Kartı Bilgilerinizi, Banka Bilgilerinizi, Araç Plakalarınızı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Vergi Levhası, Unvanınızı, İmza Sirkülerinizi https://www.akyildizambalaj.com.tr  internet sitemizi ziyaret ederken müşteri listesine eklememiz amacıyla  bildirdiğiniz Mail ya da başka yollarla  vermiş olduğunuz  E-Posta adresinizi,  Posta, CV, CCTV, Fax, idari ve adli makamlardan gelen yazılardaki veriniz ile  vb. gibi  diğer verilerinizi yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; doğrudan sizden, çalışanlarımızın  iş tanımları kapsamında sizinle gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemlerden ya da Veri sorumlusu  ile  veri öznesi arasındaki ticari, hukuki, sözleşmesel veya başka  bir surette kurulan ilişki kapsamında toplanmakta; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 6098 sayılı K.V.K. Kanunu Madde 5/2 ve Madde 6/3 kapsamında kanunda açıkça öngörülmesi,  bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın  işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde K.V.K.Kanunu  Madde 5/1 ve Madde 6/2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile Şirket tarafından doğrudan ilgili kişiden elektronik veya fiziksel ortamlarda toplanmakta ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir/işlenecektir

 

VI-İşlenen Kişisel Verilerin Yurtiçi ve/veya Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel verileriniz; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçilerini (yetkili veya çalışanlarını) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin finans ve muhasebe politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,

Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlarımıza,  sigorta şirketlerine,  hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi ve yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  gerek KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılmaktadır/aktarılabilecektir.

Toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

VII-  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

VII.1. Veri Sorumlusu Olarak  Veri Gizliliğini(Güvenliğini) Sağlama Yükümlülüklerimiz

KVK Kanunu uyarınca haiz olduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 12. Maddesi ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz bulunmakta olup; işbu yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri teknolojik imkanlarımız çerçevesinde almakta ve bu hususta gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız. Şirketimiz teknik konularda yetkin personel istihdam edilmesi, erişim yetkilerinin kişisel verilerin asgarileştirilmesi ilkesi doğrultusunda belirlenmesi, elektronik sistemlerde virüs koruma ve güvenlik duvarı yazılımları ve güvenlik donanımlarının kurulması yer almaktadır. Şirkimizce işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde Şirketlerimiz, durumu en kısa sürede veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildireceğini, bu hususta Şirket iç yapılanması dahilinde gerekli düzenlemeleri oluşturacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

VII.2. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Veri Sahiplerine Tanınmış Hakların Etkili Şekilde Kullanılmasını Sağlama Yükümlülüğü

Veri sahipleri, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kendilerine tanınmış haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yollarla Şirketlerimize göndermek suretiyle kişisel verilerine ilişkin başvuruda bulunabilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnamenin de ibraz edilmesi gereklidir. Veri Sorumlusu(Akyıldiz Ambalaj/Şirket), veri sahiplerinin mevzuattan doğan bu haklarından yararlanmasını sağlamak için gerekli prosedürü oluşturacağını ve etkili şekilde işleteceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Veri sahiplerinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır;  

1-Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2-Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3-İşlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,

4-Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5-Eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini ve şartları gerçekleştiği takdirde bu verilerin silinmesini istemek ve bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,

6-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

7-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri Sorumlusu(Şirket), veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvuruları kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun’un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsen yazılı olarak, veya noter aracılığı ile ya da “Kişisel Veri Başvuru Formunu” doldurup  “ Mahmutbey Mah.2650. Sokak No:22/11 Bağcılar/İstanbul” adresine,

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@akyildizambalaj.com.tr adresine  mail iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır

 

VIII-GİZLİLİK VE AYDINLATMA POLİTİKASININ GÜNCELLENME PERİYODU

 

Yasal mevzuatın değişmesi ya da  veri sorumlusunun ihtiyaç duyması halinde işbu  Politikanın ilgili bölümleri güncellenir.

 

IX-POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

 

İşbu  Politika, Veri Sorumlusu Akyıldız Ambalaj San.ve Dış Tic. Ltd.Şti.’nin https://www.akyildizambalaj.com.tr  internet sitesinde  yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler Veri Sorumlusu Şirketin Yönetim kurulunca kabul edilip  yayımlandıkları tarihten itibaren  yürürlüğe girer. İşbu Politika ile Kanun veya ilgili mevzuat arasında çelişki olması halinde, öncelikle Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.20.09.2020

Saygılarımızla.

 

AKYILDIZ AMBALAJ SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

 

Ticaret Sicil No: 776182/İstanbul
Mersis No:

Vergi Dairesi:

Güneşli Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 0440475233
Merkez Adresi:                           Mahmutbey Mah.2650.Sok No:22/11 Bağcılar-İstanbul

MÜŞTERİ  AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Akyıldız Ambalaj San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. (“Akyıldız Ambalaj/Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, https://www.akyildizambalaj.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Akyıldız Ambalaj San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.nin  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Bu metin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesine uygun hazırlanmıştır. Metnin amacı  Şirketimizin kimliği, Kişisel veri işlemenin temel ilkeleri, Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen verilerin güvenli bir şekilde muhafazası, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin  olarak   KVK Kanunu’nun 10 uncu maddesine uygun olarak sizleri bilgilendirmektir.

 

I- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Akyıldız Ambalaj San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.)(“Akyıldız Ambalaj/Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II- -Kişisel Veri İşlemenin Temel İlkeleri,

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

III- Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu Akyıldız Ambalaj san.ve Dış Tic.Ltd.Şti., Kimlik Verinizi, İletişim Verinizi, Adres, ve Telefon Numaranızı; Finansal Verinizi, Fatura Bilgilerinizi, Kredi Kartı Bilgilerinizi, Banka Bilgilerinizi, Araç Plakalarınızı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Vergi Levhası, Unvanınızı, İmza Sirkülerinizi vb. gibi  diğer verilerinizi yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; doğrudan sizden, çalışanlarımızın  iş tanımları kapsamında sizinle gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemlerden, https://www.akyildizambalaj.com.tr  internet sitemizi ziyaret ederken müşteri listesine eklememiz amacıyla  bildirdiğiniz Mail ya da başka yollarla  vermiş olduğunuz  E-Posta adresiniz,  Posta, CV, CCTV, Fax, idari ve adli makamlardan gelen yazılardan, Şirketimizin kimliği, Kişisel veri işlemenin temel ilkeleri, Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen verilerin güvenli bir şekilde muhafazası, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin  olarak   KVK Kanunu’nun 10 uncu maddesine uygun olarak sizleri bilgilendiriyoruz https://www.akyildizambalaj.com.tr  adlı sitemize yapmış olduğumun başvurlarda ve sair yasal yollardan; Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen ;

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız ile,

Ya da;

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlememizin zorunlu görülmesi,
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar,
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız,
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu,

Hukuki Sebebine istinaden  fiziksel ve elektronik yollardan kişisel verilerinizi  topluyoruz.

 

IV- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz  aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 • Faturalandırma işlemleri için söz konusu kişisel verilerin  zorunlu olması. bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması
 • Ürün satışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Mal teslimine ilişkin  sevkiyat sürecinin yönetimi
 • Satış işlemlerinin takip edilmesi,
 • Cari Kart açılışı yapılması,
 • Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi ve ilgili banka işlemlerinin yapılması,
 • Kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi,
 • Şirket’in günlük nakit akışının yönetilmesi,
 • Borçların ödenmesi,
 • Güvenliğin sağlaması,
 • Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

Amacıyla işlemektedir.

 

V- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan müşteri kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerektiğinde  aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

VI- Veri Güvenliği Tedbirleri

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Şirketimiz adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta, Kişisel Verini Korunmasına dair alınan tedbirlerin yeterliliğini belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

VII- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

1– Veri Sorumlusu Olarak Yükümlülüklerimiz

KVK Kanunu uyarınca haiz olduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 12. Maddesi ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz bulunmakta olup; işbu yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri teknolojik imkanlarımız çerçevesinde almakta ve bu hususta gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktayız. Şirketlerimizce işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde Şirketlerimiz, durumu en kısa sürede veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildireceğini, bu hususta Şirket iç yapılanması dahilinde gerekli düzenlemeleri oluşturacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

2- KVK Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Veri Sahiplerine Tanınmış Hakların Etkili Şekilde Kullanılmasını Sağlama Yükümlülüğü

Veri sahipleri, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kendilerine tanınmış haklara ilişkin taleplerini yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yollarla Şirketlerimize göndermek suretiyle kişisel verilerine ilişkin başvuruda bulunabilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnamenin de ibraz edilmesi gereklidir. Veri Sorumlusu(Şirket), veri sahiplerinin mevzuattan doğan bu haklarından yararlanmasını sağlamak için gerekli prosedürü oluşturacağını ve etkili şekilde işleteceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Veri sahiplerinin KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır;  

1-Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

2-Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

3-İşlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,

4-Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

5-Eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini ve şartları gerçekleştiği takdirde bu verilerin silinmesini istemek ve bu işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,

6-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

7-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Veri Sorumlusu(Şirket), veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklara ilişkin başvuruları kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklamak şartıyla reddedebilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde veri sahibinin, Kanun’un 14. Maddesi gereğince cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkının mevcut olduğu, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında veri sahiplerine önemle duyurulur.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında haklarınıza ilişkin taleplerinizi şahsen yazılı olarak, veya noter aracılığı ile  ya da “Kişisel Veri Başvuru Formunu”  doldurup “Mahmutney Mah.2650.Sokak No:22/11 Bağcılar-İstanbul” adresine,

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  info@akyidizambalaj.com.tr  adresine mail yoluyla iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır

 

Firma Ünvanı : AKYILDIZ AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ Tic.Ltd.Şti.

Adres : Mahmutbey Mah. 2650 Sk. Mia Plaza No: 22 Bağcılar / İSTANBUL

Eposta : info@akyildizambalaj.com.tr
Telefon: +90 (212) 659 42 10

Kategoriler

Abone Olun

  WhatsApp chat